LFA B9 (2010) 2010 Bravo

Players

Name
Ahmad Aydin (#15)
Danishk Nanwani (#22)
Maki Iwata (#33)
James Alexander Sinha (#1)
Shlok Ranadive (#6)
Mohamed Hadif bin Noor Haidi (#7)
Darsheel Nanwani (#9)
Noah Kraft (#4)
Adam Khayat (#12)
Muhd Hady Bin Masjuri (#8)
Holt Levinson (#11)
Pratyush Sharma (#3)
Aymann Aris (#18)
Juan Solomon (#2)
James Chooi Hoi Kit (#66)