GFA Japan B6 (2013)

Players

Name
Kazuki Yuzawa (#36)
Genshiro Inoue (#29)
Shotaro Hashimoto (#8)
Shungo Kurita (#6)
Shota Matsumoto (#11)
Masato Naito (#3)
So Ijiri (#10)
Kantaro Yasui (#5)
Senna Miyai (#16)
Naoaki Oyama (#24)
Yugo Hirahashi (#9)
Shuntaro Kanda (#14)
Kiyoharu Konishi (#21)
Ryuji Fujita (#19)