Shoot FA B10 (2009)

Players

Name
Saito Keita (#31)
Hiraizumi Hiroto (#15)
Komatsu Keita (#10)
Tokumoto Osuke (#26)
Okazaki Soshi (#8)
Naito Yujin (#11)
Kamei Yoshiki (#18)
Nakai Yusaku (#5)
Tanimura Waichi (#23)
Oroshi Kosuke (#14)
Takase Sho (#4)