Shoot FA B7 (2012) 2

Players

Name
Saito Shuntaro (#23)
Cheng Nao (#32)
Thenuja (#9)
Nishio Akito (#4)
Dani Ilhan (#7)
Mori Kanta (#5)
Hirano Yuichiro (#1)
Yuzawa Riku (#6)
Matsumoto Yuki (#3)
Mori Ruo (#14)
Amatatsu Jun (#17)
Toyoda Akito (#6)
Nishihara Yuto (#7)