JSSL FC B13 (2006) 3

Players

Name
Sashwat Anjenakumar (#44)
Santosh Venkathesh (#14)
Asuka Thevar (#15)
Goh tim yang (#2)
Adhip Pandit (#1)
Marcus nayson (#21)
Pranav Karthikeyan (#10)
Didum Fernando (#10)
Leven Mcconahay (#11)
Kevin Madhan (#21)
Aditya Kapur (#10)
Sam Jun Heng (#34)
Aditya Khanduri (#9)
Ishan Singh Bisht (#43)
Ambarish Thopa Vijayaraghavn (#8)
Ogino Shu (#41)
Khalid Syafiq bin Mohd Yuzzri (#31)
Chea Hom Tao Triven (#8)
Simon Edlund (#12)