LFA G14 (2005) 2005 Girls

Players

Name
Ariqah (#3)
Tasha (#5)
Charlotte (#7)
Nadia (#14)
Tia Foong (#2)
Farah (#36)
Izzah (#24)
Khalisha (#15)
Sonia (#4)
Yasmine (#6)
Jo-anne (#1)
Chloe Koh (#9)
Nashirah (#17)
Seri Ayu (#10)
Nur Izairida (#5)
Madelin (#21)
Nahwah (#11)
ARIEL (#1)